CAO-partijen in de sector Tankstations en Wasbedrijven hebben een CAO Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven (SFTW) opgericht. SFTW heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten, die erop zijn gericht de bedrijfstak in sociaal opzicht optimaal te laten functioneren.

Activiteiten en projecten kunnen onder andere zijn gericht op het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en medezeggenschap of op het optimaliseren van de werkgelegenheid in de bedrijfstak, maar ook op het geven van voorlichting over CAO/arbeidsvoorwaarden.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken stelt het bestuur van SFTW een werkgeversbijdrage vast, die verschuldigd is door alle werkgevers, die onder de werkingssfeer van de CAO Tankstations en Wasbedrijven vallen. De werkgeversbijdrage wordt vastgesteld als percentage van de loonsom en deze bedraagt tot en met 31 december 2019 0,3%. De inning van de werkgeversbijdrage vindt plaats door MnServices.

CAO partijen kunnen vervolgens een bijdrage aanvragen in de gemaakte kosten, die vallen onder de doelstellingen van het fonds. Jaarlijks leggen CAO-partijen verantwoording af over de door hen bestede gelden. Deze verklaringen worden meegenomen in de jaarrekening van SFTW. De jaarrekening kan worden opgevraagd bij het secretariaat van SFTW.

De branche heeft daarnaast haar eigen opleidings- en ontwikkelingsfonds, OOTW.

UNIE Logo  FNV Logo   Logo Lbv   Logo Cnv  BETA Logo  Logo BOVAG Staand