Voorwaarden sluiting cameratoezicht

Bij tankstations die tussen 21.00 en 6.00 geopend zijn kan, in afwijking van het standaardvoorschrift dat op het sluitingstijdstip ten minste twee personen ter plaatsen moeten zijn, ook gekozen worden voor sluiting met behulp van cameratoezicht.

Daarbij is het van belang dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het afsluiten met cameratoezicht dient onderdeel te zijn van een actief veiligheidsbeleid.
- Er heeft overleg met de werknemers plaatsgevonden en werknemers hebben ingestemd met het toepassen van sluiting met cameratoezicht.
- Er wordt voldaan aan de technische en procedurele vereisten zoals opgenomen in de bijlage van de cao en zoals opgenomen in onderstaand modelformulier.
- Werkgever meldt schriftelijk aan SFTW op welk tankstation sluiting met cameratoezicht zal worden toegepast.

Voor deze schriftelijke melding dient onderstaand modelformulier te worden gebruikt.
Het formulier kan worden verzonden aan SFTW, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik.

Modelformulier melding camera-afsluiting

Modelformulier Melding Camera-afsluiting

[rechtsvorm + statutaire naam onderneming] gevestigd te [statutaire vestigingsplaats] en kantoorhoudende te [kantooradres], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [invoer naam], nader te noemen: ‘werkgever’,

deelt het Sociaal Fonds Tankstations en Wasbedrijven (hierna: SFTW) hierbij mede, zoals vereist op grond van artikel 25 lid 6 cao Tankstations en Wasbedrijven, dat op locatie [handelsnaam + adresgegevens tankstation] afsluiten met behulp van cameratoezicht (hierna: 'camera-afsluiting') zal worden toegepast.

Werkgever verklaart dat camera-afsluiting onderdeel is van een actief veiligheidsbeleid binnen het bedrijf. Werkgever verklaart bereid te zijn dit desgewenst, op verzoek van het SFTW, nader te onderbouwen.

Werkgever verklaart dat met de medewerkers overleg heeft plaatsgevonden en dat de medewerkers hebben ingestemd met het toepassen van camera-afsluiting.
Werkgever verklaart tevens te voldoen aan de gestelde technische en procedurele vereisten voor camera-afsluiting, te weten:

Technische vereisten

Procedurele vereisten